Statut

Kielce, 4.XII.2014

Statut
Studenckiego Koła Naukowego
„Homo Politicus”

Rozdział I Postanowienia ogólne
1.Koło Naukowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe Homo Politicus”.
2.Koło działa przy Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3.Siedziba SKN „Homo Politicus” mieści się w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Świętokrzyskiej 21B w sali numer 7.
4.Koło korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
5.Koło posługuje się logiem, którego wzór określa załącznik do statutu.
6.Koło prowadzi działalność w oparciu o: środki finansowe wyodrębnione przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego z jej budżetu, dotacje oraz darowizny adresowane na Koło, a przekazane przez donatorów na konto Uczelni. Koło może pobierać składki od członków tylko na określony cel.
7.Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Opiekunów Koła oraz 3/4 członków Zarządu Koła.

Rozdział II Cele działania Koła
1.Celem Koła jest:
a) rozwój naukowy studentów i poszerzanie aktualnej wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego
b) integracja środowiska naukowego i studenckiego
c).prowadzenie działalności naukowo – badawczej ( uczestnictwo w konferencjach, debatach, udział w projektach badawczych, organizowanie debat, konferencji ) której zakres dotyczy nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego
d) promowanie dorobku Studenckiego Koła Naukowego Homo Politicus
e) promowanie dorobku Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
f) nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami, wykładowcami zainteresowanymi problematyką nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego z innych uczelni
g). współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno politycznymi oraz bezpieczeństwa narodowego oraz organami władzy rządowej oraz samorządowej
h). współpraca z lokalnymi instytucjami politycznymi w celu zawierania nowych znajomości oraz styczność z praktyką polityczną oraz bezpieczeństwa narodowego
j) współpraca z organizacjami non – profit ( wśród których zaliczamy think – tanki, fundacje, stowarzyszenia).

2. Koło realizuje swoje statutowe cele w szczególności przez:
– organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym,
– tworzenie sekcji wyrażających zainteresowanie członków Koła,
– organizowanie wykładów, spotkań, konferencji, seminariów o problematyce zgodnej z działalnością Koła i zainteresowaniami jego członków oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
– organizowanie spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, których tematyka jest zgodna z kierunkiem zainteresowań koła.
– przedstawianie na forum uczelnianym i wydziałowym aktualnych informacji o działalności Koła ( poprzez prowadzenie stron internetowych, oraz aktualizowanie informacji dotyczących działania koła w gablotce)
– współdziałanie i współpracę z osobami, organizacjami oraz instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie badań naukowych, popularyzacji tematyki nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego
– prowadzenie, koordynowanie i wspieranie realizacji badań naukowych
– podejmowanie innych form działalności zbieżnymi z celami Koła.

Rozdział III Członkowie Koła
1. Zwyczajnymi członkami Koła mogą być studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
2. Członkowstwo nabywa się z dniem złożenia pisemnej deklaracji chęci przystąpienia do Koła i jej zatwierdzenia przez 3/4 członków Zarządu.
3. Zarząd Koła ma prawo pozbawić członkowstwa w Kole w przypadku:
– niewypełnienia przez członka obowiązków zawartych w rozdziale IV,
– działania niezgodnego z celami statutowymi i/lub programowymi Koła,
– notorycznej nieobecności na zebraniach Koła w okresie trzech miesięcy.
4. Od decyzji zawartej w rozdz. III punkt 3 przysługuje możliwość odwołania do Walnego Zebrania Członków Koła w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu z listy Członków Koła. Odwołanie należy przekazać Zarządowi Koła.
5.Koło może nadawać również status Honorowego Członka Koła.

Rozdział IV Obowiązki Członków Koła
1. Członkowie Koła:
– mają obowiązek aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu Koła oraz uczestniczenia w Walnych Zebraniach Koła,
– są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie oraz decyzji i uchwał podjętych przez Zarząd Koła oraz terminowo i sumiennie wywiązywać się z powierzonych zadań,
– są zobowiązani terminowo opłacać składki ustalone na dany cel.

Rozdział V Prawa Członków Koła
1. Zwyczajni Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Koła w momencie wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz zatwierdzenia jej przez 3/4 Członków Zarządu.
2. Członkowie Koła mają prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło.
3. Członkowie Koła mają prawo do inicjowania i realizowania przedsięwzięć, projektów, które podnoszą prestiż Koła i budzą zainteresowanie studentów. Projekty członków Koła mogą być realizowane tylko po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd.
4.Członkowie Koła mają możliwość składania rezygnacji z działalności w SKN „Homo Politicus”. Decyzję taką w formie pisemnej należy złożyć na ręce jednego z członków Zarządu Koła.

Rozdział VI Struktura organizacyjna Koła
1. Organami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła.
2. Koło posiada Opiekunów Naukowych, będących Nauczycielami Akademickim WZiA.
3. Koło może przyznać tytuł Honorowego Opiekuna Koła

Rozdział VII Walne Zebranie Członków Koła
1. Walne Zabranie Członków Koła tworzą wszyscy Członkowie Koła.
2. Walne Zabranie Członków Koła:
-podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków,
-wybiera Zarząd Koła w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.
3. Walne Zabranie Członków Koła jest zwoływane na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej 2/3 Członków Koła, nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może zarządzić Przewodniczący/a Koła lub Opiekun Naukowy Koła.
5. Walne Zebranie Członków Koła ma prawo proponować poprawki w statucie Koła. Poprawki zatwierdza Zarząd większością 3/4 oraz Opiekunowie Naukowi Koła.

Rozdział VIII Zarząd Koła
1. Zarząd Koła tworzą:
-Przewodniczący/a
-Zastępca Przewodniczącego/ej
-Sekretarz
-Skarbnik
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4
ogólnej liczby Członków Zarządu. W przypadku równego podziału głosów, głos
Przewodniczącego/ej jest decydujący.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.
5. Zarząd ma prawo proponować poprawki do statutu podczas Walnego Zebrania Członków Koła. Poprawki Zarządu zatwierdza Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oraz Opiekunowie Naukowi Koła.
6. Przewodniczący/a ma prawo zawiesić w czynnościach każdego Członka Zarządu jeżeli:
a) długotrwale nie wywiązuje się z obowiązków Członka Koła,
b) nie uczestniczy w pracach Koła
c) prowadzi sprzeczną działalność z celami statutowymi i programowymi Koła.
7. W przypadku usunięcia Członka Zarządu lub jego dymisji prawo do ubiegania o objęcie
wakatu w Zarządzie Koła, maj ą zwykli Członkowie posiadający prawo głosu. Nowo wybrany
Członek Zarządu pełni swą funkcję do końca kadencji Zarządu.
8. W przypadku usunięcia lub dymisji Przewodniczącego/ej jego obowiązki przejmuje
Zastępca. Usunąć Przewodniczącego/ą mogą jedynie Opiekunowie Naukowi Koła na wniosek 2/3 Członków Koła.
9. Wybory do Zarządu Koła ogłasza Przewodniczący/a na 2 tygodnie przed wygaśnięciem
kadencji Zarządu.
10. Do zadań Sekretarza koła należy:
– dbanie o porządek w dokumentacji,
– sporządzanie projektu uchwały przyjętej przez członków Koła,
11. Do zadań Skarbnika koła należy:
– dbałość o finanse Koła,
– w razie potrzeby pobieranie składek od członków na wyznaczy cel,
– dokonanie zestawienia pobranych składek na wyznaczony cel od członków koła.
12. Zarząd Koła może być powiększony na wniosek Członków Koła.

Rozdział IX Obowiązki Zarządu Koła
1. Zarząd reprezentuje Koło przed Władzami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz poza Uczelnią.
2. Zarząd ma obowiązek utrzymywania stałych kontaktów z Opiekunami Naukowymi Koła.
3. Zarząd czuwa nad realizacją programu Koła.
4. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków Koła. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd przyjmuje większością 3/4 Członków Zarządu.
5. Zarząd informuje na bieżąco o sprawach dotyczących działalności Koła.
6. Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Koła,
7.Członkowie Zarządu są zobowiązani dbać o witrynę internetową koła oraz profile koła znajdujące się na portalach społecznościowych,
8.Zarząd Koła ma obowiązek promować Koło Naukowe oraz jego działalność na Wydziale Zarządzania i Administracji oraz poza nim.

Rozdział X Grupa Koła
1.Grupa Koła jest organem wewnętrznym koła
2.O powołaniu Grupy Koła decyduje Zarząd Koła na wniosek co najmniej trzech Członków Koła
3.Członkiem Grupy Koła może być jedynie Członek Koła
4.Grupa Koła zajmuje się rozwojem konkretnej tematyki jaką zajmuje się Koło
5.Grupa Koła może wybrać swój organ decyzyjny w postaci przewodniczącego Grupy Koła
6. Każda Grupa może posiadać wybranego przez siebie Konsultanta/-ów Naukowego/-wych.
7. Konsultantem Naukowym może być jedynie wykładowca będących Nauczycielami Akademickim WZiA.

Rozdział XI Sekcja Koła
1.O powołaniu Sekcji Koła decyduje Zarząd Koła na wniosek Członka Koła
2.Inicjator lub grupa inicjatorów Sekcji Koła staje się jednostką decyzyjną w Sekcji Koła
2.Członek Sekcji Koła musi być studentem Wydziału Zarządzania i Administracji
3.Członek Sekcji Koła nie musi być Członkiem Koła Naukowego „Homo Politicus”

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress